Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2015

blahblahblahblah
8122 8652 390
Danuta Wawiłow
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viaBlueBerryyy BlueBerryyy
blahblahblahblah
Spotkasz. Są trudniejsze rzeczy niż tysiąc kilometrów.
— Ochocki, Vithren.
Reposted fromlavendowy lavendowy viaBlueBerryyy BlueBerryyy
blahblahblahblah
  Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.
— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć
Reposted fromIriss Iriss viafoodforsoul foodforsoul
blahblahblahblah
9300 0d65 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viafoodforsoul foodforsoul
0981 93ad 390
Led Zeppelin on Tous En Scene TV Show in Paris, 1969.
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaBlueBerryyy BlueBerryyy
blahblahblahblah
5342 9621 390
Stefan Pastuszewski

July 02 2015

2492 0963 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaadriannak adriannak

July 01 2015

blahblahblahblah
2836 17ad 390
Reposted fromrol rol viamegadeth megadeth
blahblahblahblah
5452 e354 390
Reposted fromhardrow hardrow viamegadeth megadeth
blahblahblahblah
jeszcze będziemy
spotykać ludzi
dla których warto było
nie zawisnąć na gałęzi.
— jarosław borszewicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamegadeth megadeth
blahblahblahblah
Jestem zmeczony i wypalony, a to dopiero poczatek tygodnia, a to dopiero - w sumie - poczatek doroslosci
— Nie-halo
Reposted fromdespond despond viamegadeth megadeth
blahblahblahblah
4239 47bd 390
Reposted fromnervure nervure viamegadeth megadeth
blahblahblahblah
0613 544e 390
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viamegadeth megadeth
blahblahblahblah
6067 915b 390
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viamegadeth megadeth
blahblahblahblah

Moglibyśmy wypić piwo i oglądać filmy lub siebie nawzajem.

blahblahblahblah
0067 0283 390
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viamegadeth megadeth
blahblahblahblah
1803 cb4a 390
blahblahblahblah
8979 2eb6 390
Reposted fromadaamanth adaamanth viamegadeth megadeth
blahblahblahblah
7858 0a8d 390
Reposted fromverronique verronique viamegadeth megadeth
blahblahblahblah
7820 3cb0 390
Reposted frommarcinmarcin marcinmarcin viamegadeth megadeth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl